Eyes

richard eppedio

About this work:
Version: 1
Year composed: 2011
Duration: 00:02:16
Ensemble type: Voice, Solo or With Chamber or Jazz Ensemble:Voice with Chamber/Jazz Ensemble, 2-5 Players
Instrumentation:
Files:
MP3  Eyes

richard eppedio's profile »